मति भिँसाः गति भिँनीं

maitrinews

छगु समय बोधिसत्वं भाँडा व्यापारीया कूलमा जन्म कागु खँ । बोधिसत्वनापं व्यपार याइम्हः छम्हः दुष्ट स्वभावया व्यापारी दु । छन्हुँ निम्हः छगु नदी पार याना व्यपार यायेत वन । नदी पारीया गाँमय् थ्यनेधुंका निम्हः थःथगु लय्े वन ।
उगु गाँया छखाः छेँ छम्हः बृढा व वया छय् च्वनिगु खः । अत्यन्त गरिब परिवारया इपिं न्हापा सम्पन्न कूलयापिं खः । तर आः इपिं च्वनाच्वंगु छेँ जीर्ण अवस्थाय् जुयाच्वन । छन्हुँ बोधिसत्व व वसपोलया पासाः थःगु छेँपाखे वयाच्वंगु यम्हः बुढीया छय् नं स्वयाच्वन । टलक्क टल्केजुगु न्हुँगु भाडात खनाः न्यानाब्यु धकाः थः बज्यैयात जिद्धि यात । तर बुढी माँयाके भाडा न्यायेत ध्येबा मदु । अथेसानं छय् नं चिचाःगगु जुसाः न्याना ब्यु धकाः ढिपी यात ।
छय्या ढीपीं याना न्यायेमखु धाये मफया उम्हः बृढां व्यापारीया थाय् वना धाल । जिके भाडा न्यायेत ध्येबा मदु तर जिके छपाः पुलांगु भुँ दु व भुँ हिलाः न्हुँगु भाँडा बियादि कि ? बुढीया खँ न्यँना उम्हः व्यापारीं भुँ कसीं घोटेयाना स्वँल । कसीं घोटेयायेवं भुँ म्हाँसुसे च्वना वल । म्हाँसुसे च्वना वगु खँना उम्हः व्यापारीं उगु भुँ लुँ यागु खः धैगु सिलः । उगु खँ सियाँ यम्हः दुष्ट व्यापारीं विचाः यात, पुलांगु भुँ कया न्हुँगु भुँ बिल धासाः थुमिसँ शंका याना हाकनं लित कायेफु । उकिं जिं आः हे थ्वः पुलांगु भुँ कया न्हुँगु भाँडा बिइमखु । थथे विचाः याना उम्हः व्यापारीं धाल, थ्वः पुलांगु भुँ कया न्हुँगु भाँडा बिई मिलेमजु ।
न्हापांमहः व्यापारी अनं लिहाँवंगु छुं ईलिपाः मेम्हः व्यापारी नं इमिगु छेँ थ्यंकावल । थुम्हः व्यापारीं न्हुँगु भाँडा बिइला कि छकः न्यनेमाल धकाः अन वन । बुढीं हाकनं वहे पुलांगु भुँ क्येना न्हापांम्हः व्यापारीयात थे हे हिले ज्युला धकाः न्यँन । उम्हः व्यापारीं नं भुँ कसीं घोटेयाना स्वँल । व, लुँयागु खः धका सिया व्यपारीं धाल, बज्यै थ्वः भुँ लुँयागु खः । थ्वः भुँया मुः पुलेत जिके ध्येबा मदु । आश्चर्य जुया बुढीं धाल, नकतिनि वम्हः व्यापारीं थ्वः पुलांगु भुँया साटो न्हुँगु भाँडा बिई मिलेमजु धकाः वन । तर छिसँ धासाः लँयागु धयादिल । छिगु हे प्रतापं थ्वः भुँ लुँयागु जुल जुई । उकिं छिसँ गुलि बिईफु उलि बिया थ्वः भुँ यंकादिसँ ।
उम्हः व्यापारीं थयाके थुगु ध्येबा व भाँडाकुँडात दक्वं बिया थःगु लँय् वन । अनंलिपाः हाकनं न्हापांम्हः व्यापारी उम्हः बृढाया छेँ वया धाल, न्हाचँच्यागु पुलांगु भुँ हचि जिं छगः भाँडो बिई ।
उम्हः बुढी बज्यै नं धाल, न्हाचँ छिँ थ्वः भुँ नापं न्हुँगु भाँडा हिलेमज्यु धयादिल । तर मेम्हः व्यापारी वया थ्वः भुँ लुँयागु खः ध्येबा व दक्वः भाँडाकुँडा नं बियावन । उम्हः लोभी व दुष्ट व्यापारीं बुढी बज्यैया खँ न्यना डाहां छटपटेजुल व उम्हः व्यापारीं अन हे प्राण तोतल । उकिं गुम्हःसिया मति बाँलाइमखु उम्हः व्यक्तिया गति नं बाँला जुईमखु ।